W związku z przystąpieniem przez Gminę Dźwierzuty do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dźwierzuty na lata 2021-2026 (Uchwała Nr …......../21 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 4 lutego 2021 r.), mając na uwadze stworzenie odpowiednich warunków dla partycypacji publicznej, to znaczy zapewnienie aktywnego udziału jak najszerszej reprezentacji mieszkańców, tworzonych przez nich organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, a także władz samorządowych, pracowników jednostek organizacyjnych gminy, innych ważnych instytucji lokalnych Wójt Gminy Dźwierzuty zwraca się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety w okresie od 11 do 24 lutego 2021 r. 

     Głównym celem ankiety jest poznanie potrzeb i oczekiwań w zakresie rozwoju społecznego Gminy, stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany opinii oraz pomysłów, a wreszcie – współpracy i konsensusu na etapie formułowania celów oraz wypracowywania rozwiązań wdrożeniowych strategii. Jej wyniki posłużą pogłębieniu diagnozy oraz określeniu celów i kierunków działań strategii rozwiązywania problemów społecznych.

 Ankieta dostępna pod linkiem: https://forms.gle/VDtsNLXfhBEGRML29