Pomoc mieszkaniowa

 Osoby poszukujące mieszkania mogą skorzystać z oferty mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach (społeczne budownictwo czynszowe), a także gminnego zasobu mieszkaniowego. Pomoc mieszkaniowa przekazywana jest także w w formie dodatków mieszkaniowych.

Mieszkanie na wynajem o umiarkowanym czynszu

Jeśli nie stać Cię na kupno własnego mieszkania, ale osiągany przez Ciebie dochód jest wystarczający do pokrycia zobowiązań czynszowych, możesz wynająć mieszkanie o umiarkowanym czynszu (limit wysokości czynszu określony przez ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego). Pomoc w budowaniu takich mieszkań zapewnia budżet państwa w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Aktualnie takie mieszkania oferują towarzystwa budownictwa społecznego oraz spółdzielnie mieszkaniowe, a wkrótce będą mogły je oferować także spółki gminne. Możesz wynająć takie mieszkanie na preferencyjnych warunkach (niższy niż rynkowy czynsz i określona długość umowy najmu) jeśli:

  • miesięczne dochody Twojego gospodarstwa domowego nie przekraczają ustawowo określonego maksimum (limity różne dla poszczególnych województw),
  • nie masz tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości (dotyczy to także osób zgłoszonych z Tobą do wspólnego zamieszkania),
  • towarzystwo budownictwa społecznego może także uzależnić zawarcie umowy najmu od wpłaty przez Ciebie jako przyszłego najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, ale ta partycypacja nie może być większa niż 25 proc. wartości mieszkania,
  • umowa najmu może również przewidywać obowiązek wpłacenia przez Ciebie jako najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu, istniejących w dniu opróżnienia lokalu,
  • jeśli masz dzieci to skorzystasz z pierwszeństwa w najmie: co najmniej 50 proc. wynajmujących lokale nowoutworzone z pomocą nowego rządowego programu muszą stanowić osoby wychowujące dzieci.

Czynsz w społecznych zasobach czynszowych (wybudowanych w ramach nowego rządowego programu) za 1 m kw. nie może przekroczyć w skali roku 5 proc. średnich kosztów budowy 1 m kw. lokalu mieszkalnego na danym terenie. Odpowiedni wskaźnik oblicza na podstawie danych od przedsiębiorców Główny Urząd Statystyczny i podaje w formie komunikatu. Przykładowo w Warszawie maksymalny czynsz za mieszkanie o powierzchni 50 m kw. wyniesie około 1300 zł, w Katowicach 900 zł, w Gdańsku 1000 zł, a w Łodzi około 900 zł, czyli średnio o 40 proc. mniej niż w przypadku rynkowych stawek najmu. W sprawie możliwości wynajęcia lokalu na preferencyjnych warunkach skontaktuj się z towarzystwami budownictwa społecznego, spółdzielniami mieszkaniowymi, oraz wkrótce z gminnymi spółkami (między innymi zarządzającymi zasobem mieszkaniowym) działającymi na terenie Twojego miejsca zamieszkania.

Sprawdź warunki najmu:

  • towarzystwa budownictwa społecznego,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • i gminne spółki zarządzające zasobem mieszkaniowym

- mogą oferować wynajem lokali mieszkalnych także na innych warunkach - na przykład jeśli Twoje miesięczne dochody przekraczają ustawowe maksimum.

Skontaktuj się z wybranym podmiotem i zapytaj o konkretne warunki najmu.

Finansowe wsparcie budownictwa dla najuboższych - mieszkania socjalne i komunalne

Gminy mają obowiązek planowania i realizacji działań zmierzających do tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Jest to zarówno obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach (lokale komunalne), jak również zapewnianie najmu socjalnego. Przepisy przewidują możliwość dofinansowania ze środków budżetu państwa zakupu przez gminę lokali, a także wsparcie budowy, adaptacji lub remontu takich lokali, z przeznaczeniem na wynajem osobom i rodzinom o niskich dochodach. Po więcej informacji o tej ofercie zwróć się do urzędu Twojej gminy.

Pakiet zmian ułatwiających tworzenie gminnego zasobu mieszkaniowego

Pakiet zmian ułatwiających tworzenie gminnego zasobu mieszkaniowego wprowadzony nowelizacją ustawy wejdzie w życie w 2018 i 2019 r. Ustawa realizuje Narodowy Program Mieszkaniowy. Wprowadzi zmiany w zasadach realizacji programu wsparcia budownictwa kierowanego do najmniej zamożnych, w tym nowych form wspierających gminy w rozwoju budownictwa społecznego czynszowego z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego. W ten sposób znacznie poprawi dostępność mieszkań czynszowych.

Najem socjalny

Ustawa wprowadza zmiany dotyczące zasad wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem. Umożliwią one gminom ubieganie się o dofinansowanie tworzenia nowych lokali mieszkalnych bez dotychczasowego warunku wydzielenia z gminnego zasobu odpowiedniej liczby lokali socjalnych. Ustawa modyfikuje zasady wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem. Gminy będą mogły wynająć lub podnająć każdy lokal spełniający wymogi ustawowe w ramach tzw. najmu socjalnego, czyli umowy najmu lokalu nadającego się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.

Nowe możliwości finansowania inwestycji mieszkaniowych

Zgodnie z ustawą możliwe będzie bezzwrotne finansowe wsparcie udzielane gminom i związkom międzygminnym współuczestniczącym w tworzeniu lokali przez innego inwestora. Finansowym wsparciem objęte mają być także remonty lub przebudowy noclegowni i schronisk dla bezdomnych oraz przedsięwzięcia, w wyniku których powstaną ogrzewalnie. Umożliwiono jednoczesne finansowanie tych samych przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej i udzielanie im wsparcia na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy. Inwestor będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania pod warunkiem, że wsparcie nie obejmie tych samych kosztów przedsięwzięcia, jakie finansowane są już ze środków unijnych. Bezzwrotne wsparcie finansowe będzie mogło być udzielane na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem. Przeznaczone one będą dla osób uzyskujących dochody zbyt niskie, by zaspokajać potrzeby mieszkaniowe w warunkach komercyjnych, a zarazem zbyt wysokie, aby ubiegać się o lokal komunalny. Ustawa stanowi, że najemcy mieszkań komunalnych będą zobowiązani do składania deklaracji o dochodach i majątku.

Zgodnie z przyjętymi założeniami na realizację programu w latach 2018-2025 zaplanowano kwotę 6.210 mln zł, która zasili Fundusz Dopłat w poszczególnych latach.

Dodatki mieszkaniowe

Jeśli Twoja sytuacja materialna jest trudna, możesz skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest spełnienie kryteriów dochodowych. Mieszkanie lub dom musi także spełniać kryteria powierzchniowe. Zajmowany lokal nie może być za duży w stosunku do liczby osób, to znaczy że powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie może przekraczać powierzchni normatywnej o więcej niż 30 proc. albo 50 proc. pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 proc.

Limity powierzchni mieszkania
Liczba osób w gospodarstwie domowym Powierzchnia normatywna Powierzchnia normatywna zwiększona o 30 proc. dopuszczalnego przekroczenia Powierzchnia normatywna zwiększona o 50 proc. dopuszczalnego przekroczenia
1 osoba 35 m² 45,5 m² 52,5 m²
2 osoby 40 m² 52,0 m² 60,0 m²
3 osoby 45 m² 58,5 m² 67,5 m²
4 osoby 55 m² 71,5 m² 82,5 m²
5 osób 65 m² 84,5 m² 97,5 m²
6 osób 70 m² 91,0 m² 105,0 m²

Świadczenia funkcjonują na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Są one zwolnione z opodatkowania. Wnioski o dodatek mieszkaniowy wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia w sprawie dodatków mieszkaniowych możesz złożyć w ośrodku pomocy społecznej albo urzędzie gminy w miejscu zamieszkania. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej przez: prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. Od decyzji można się odwoływać do samorządowego kolegium odwoławczego. Przyznany dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny, za wyjątkiem ryczałtu za brak instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego, który jest wypłacany bezpośrednio do rąk osoby wnioskującej.

Usługa uzyskaj dodatek mieszkaniowy na portalu obywatel.gov.pl.

Więcej informacji oraz miejsce złożenia dokumentów:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach

ul. Niepodległości 6; 12-120 Dźwierzuty

tel. 89 6210403

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Parter, pok. nr 4, (wejście główne do budynku Urzędu Gminy)

Dni i godziny urzędowania:

Poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00;

Wtorek, środa, czwartek i piątek  w godz. 7.00 – 15.00;