Realizacja rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” Uchwałą Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P.2018, poz. 1007). Ustanowiony na jej podstawie wieloletni gminny program osłonowy w  zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Został przyjęty przez Radę Gminy Dźwierzuty uchwałą Nr IV/41/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku i realizowany w kolejnych latach. Środki na realizację programu pochodzą ze środków własnych gminy oraz z dotacji budżetu państwa otrzymanej w ramach wsparcia finansowego gminy w zakresie zadań własnych o charakterze obowiązkowym. W roku 2023 objęto wsparciem w formie dożywiania 94 uczniów (liczba rodzin – 46, liczba osób w rodzinach - 225) na kwotę 103.372,00 zł. oraz w formie finansowej na zakup żywności (liczba rodzin - 37, liczba osób w rodzinach - 101) – na kwotę 32.634,00 zł. i pomocy rzeczowej (talon na żywność – 9 osób) na kwotę 4.214,00 zł. Łączna kwota wydatkowana w ramach programu to: 140.220,00 zł., w tym ze środków własnych: 28.220,00 zł., ze środków rządowych: 112.000,00 zł.