Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gopsdzwierzuty.pl

     Data publikacji obecnej wersji strony internetowej: 21.05.2018r.

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań:

    - cel linku nie jest odpowiednio określony,
    - załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
    - pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
    - niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,

     Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

    - pochodzą z różnych źródeł,
    - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
    - posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
    - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oświadczenie sporządzono dnia: 01.03.2021r

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
    

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Sieruta, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 89 621 0404. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

    Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

     Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach

    Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach mieści się w budynku Urzędu Gminy Dźwierzuty pod adresem ul. Niepodległości 6 12-120 Dźwierzuty.
    Po wcześniejszym kontakcie, spotkanie może się odbyć w wyznaczonym miejscu na parterze budynku.
    Do budynku prowadzą dwa wejścia. Przed głównym wejściem do budynku od strony ul. Niepodległości znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przed wejściem od strony Ośrodka Pomocy Społecznej brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
    W obiekcie brak wind.
    Przed i za budynkiem urzędu znajdują się parkingi bez specjalnie wyznaczonego miejsca dla niepełnosprawnych.
    Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
    W urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.