PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 670)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego  z dnia 27 lipca 2017 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1467)

CEL ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO.

Celem świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów.

KRYTERIUM DOCHODOWE.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł netto.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej, niż 500,00zł.

OKRES, NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO.

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi  dokumentami w okresie:

 • do dnia 31 sierpnia,  ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.
 • od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia  30 listopada tego roku.
 • od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
 • od 1 listopada  do  30  listopada  danego  roku,  ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
 • od 1 grudnia danego  roku  do  31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 1. obywatelom polskim,
 2. cudzoziemcom:
  1. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
  2. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okoliczności, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990 z późn. zm.)
  3. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli w/w osoby zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 1. do ukończenia 18 roku życia,
 2. gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,
 3. w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności-bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub pieczy zastępczej,
 2. zawarła związek małżeński.

POZOSTAŁE WYMAGANE DOKUMENTY O ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO.

 1. ksero dokumentu potwierdzającego tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu – jeżeli osoba nie ma miejsca zamieszkania;
 2. zaświadczenie /oświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej/szkoły wyższej;
 3. ksero orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka;
 4. ksero aktu zgonu;
 5. ksero odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dziecka lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 6. ksero orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 7. karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.4)), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 8. oświadczenie/zaświadczenie (ZUS, KRUS) członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne poniesionych w roku 2017 – 9% (druk oświadczenia dostępny w Dziale Świadczeń Rodzinnych);
 9. ksero nakazu płatniczego za 2017 r. lub zaświadczenie z właściwego organu gminy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych za 2017 r. (druk oświadczenia dostępny w Dziale Świadczeń Rodzinnych);
 10. ksero umowy dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego i Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 11. ksero umowy w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 12. ksero decyzji o wpisie/wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk CEIDG;
 13. ksero przekazów/przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych/otrzymanych alimentów za 2017 r.;
 14. ksero odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu/odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej/odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązującego do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza nią;
 15. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granica albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
 16. zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, w tym dzieci od 18 do 25 r. ż., zawierające informację o wysokości: dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, należnego podatku (uzyskanym w roku 2017);
 17. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku

UTRATA DOCHODU:

 1. ksero świadectwa pracy, umowy zlecenie/o dzieło lub innej umowy, na podstawie której w 2017 r. była wykonywana praca;
 2. ksero PIT-11, PIT-11A, PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-39, PIT-40 za 2017 rok;
 3. zaświadczenie określające datę oraz wysokość utraconego dochodu za rok 2017 - jeśli osoba nie posiada PIT–ów;
 4. ksero decyzji o utracie zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty(rodzinnej lub socjalnej);
 5. ksero decyzji o utracie zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego/zasiłku macierzyńskiego - przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 6. ksero decyzji o utracie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2012 r. poz 572, z pózn. zm.);

UZYSKANIE DOCHODU:

 1. oświadczenie/zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego netto oraz liczbie miesięcy w których dochód był uzyskany – w przypadku uzyskania dochodu w 2017 r. oraz ksero PIT za ten okres;
 2. oświadczenie/zaświadczenie określające wysokość dochodu uzyskanego netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu w roku 2018 lub 2019;
 3. ksero umowy zlecenie/o dzieło lub innej umowy, na podstawie której jest wykonywana praca;
 4. ksero decyzji o przyznaniu zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego/zasiłku macierzyńskiego - przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 5. ksero decyzji o utracie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.);

UWAGA!!! W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się złożenia takiego dokumentu.

 OPŁATY SKARBOWE:

Brak opłat.

 OPŁATY ADMINISTRACYJNE:

Brak opłat.

 TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia wychowawczego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Decyzja administracyjna wydawana jest w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, natomiast w przypadku spraw skomplikowanych do 60 dni.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach

ul. Niepodległości 6; 12-120 Dźwierzuty

tel. 89 6210404

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Parter, pok. nr 4, (wejście główne do budynku Urzędu Gminy)

Dni i godziny urzędowania:

Poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00;

Wtorek, środa, czwartek i piątek  w godz. 7.00 – 15.00;