Realizacja rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” Uchwałą Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P.2018, poz. 1007). Ustanowiony na jej podstawie wieloletni gminny program osłonowy w  zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Został przyjęty przez Radę Gminy Dźwierzuty uchwałą Nr IV/41/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku i realizowany w kolejnych latach. Środki na realizację programu pochodzą ze środków własnych gminy oraz z dotacji budżetu państwa otrzymanej w ramach wsparcia finansowego gminy w zakresie zadań własnych o charakterze obowiązkowym. W roku 2023 objęto wsparciem w formie dożywiania 94 uczniów (liczba rodzin – 46, liczba osób w rodzinach - 225) na kwotę 103.372,00 zł. oraz w formie finansowej na zakup żywności (liczba rodzin - 37, liczba osób w rodzinach - 101) – na kwotę 32.634,00 zł. i pomocy rzeczowej (talon na żywność – 9 osób) na kwotę 4.214,00 zł. Łączna kwota wydatkowana w ramach programu to: 140.220,00 zł., w tym ze środków własnych: 28.220,00 zł., ze środków rządowych: 112.000,00 zł.


Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, oprócz zapewnienia wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, tzw. jadalni, przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program składa się z 3 modułów.

1 Moduł dla dzieci i młodzieży,

2 Moduł dla osób dorosłych,

3 Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Ogólna kwota środków w całym okresie realizacji rządowego Programu wyniesie 2,75 mld zł.

Za realizację modułu 1 i 2 odpowiada Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Za realizację modułu 3 odpowiada Minister Edukacji Narodowej.

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” docelowo zastąpi dotychczas realizowany wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028".

     Na mocy zawartej umowy  z dnia 26 lutego 2024r. GOPS Dźwierzuty  otrzymał dofinansowanie w kwocie 110.993,00zł. środki własne 40.000,00 zł. (całkowita wartość 150.993.00 zł.)
 

     Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1007). Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Celem programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

     Program składa się z 3 modułów:

  • 1 moduł dla dzieci i młodzieży;
  • 2 moduł dla osób dorosłych,
  • 3 moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

     Za realizację modułu 1 i 2 odpowiada Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a za realizację modułu 3 odpowiada Minister Edukacji Narodowej.

     Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” docelowo zastąpi dotychczas realizowany program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

     W ramach modułu 3 Program przewidziane są następujące działania:
1. doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek,

2. wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

     Wsparcie dla danej szkoły będzie udzielane w ramach tylko jednego działania – pierwszego lub drugiego, czyli albo na doposażenie stołówek lub wyposażenie jadalni.

     Na realizację modułu 3 programu w latach 2019-2023 przewidziano kwotę 200 mln zł, pochodzących z budżetu państwa:

1. w 2019 r. – 40 mln zł,
2. w 2020 r. – 40 mln zł,
3. w 2021 r. – 40 mln zł,
4. w 2022 r. – 40 mln zł,
5. w 2023 r. – 40 mln zł.

     Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20% środków niezbędnych na realizację dotowanego zadania w Programie.

     GOPS Dźwierzuty otrzymał w roku 2022 dofinansowanie z programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 152 000zł., udział własny gminy 38 000zł.

Załączniki:

  Uchwała - Posiłek w szkole i w domu - pobierz

     Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

     Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.  Program został podpisany przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlenę Maląg w dniu 19 października 2020 r.

      GOPS Dźwierzuty otrzymał dofinansowanie z programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 13 600zł, udział własny gminy 3 400zł.

     Program Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów w pytaniach i odpowiedziach:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wspieraj-seniora—solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-w-pytaniach-i-odpowiedziach

     Załączniki:

  Wspieraj Seniora - Program MRiPS - pobierz  
  Wspieraj Seniora - Wytyczne do realizacji Programu- pobierz