Informujemy, że osoby oraz inne podmioty, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę od 24 lutego, mogą otrzymać specjalne świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy w kwocie 40zł.

     Wnioski o to świadczenie przyjmuje i rozpatruje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach.

     Kto może otrzymać świadczenie?

     Zgodnie ze specustawą świadczenie może być przyznane każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

     Ważną informacją jest to, świadczenie przysługuje tylko w przypadku, kiedy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

     Za jaki okres przyznawane jest świadczenie?

     Świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

     W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać wydłużony na okres dłuższy niż 60 dni.

Ważne!

     W przypadku grupy podmiotów okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony przez wojewodę z urzędu. Zgoda ta jest publikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wojewody i zawiera termin przedłużenia wypłaty świadczenia, określenie grupy podmiotów oraz uzasadnienie.

     W jakiej wysokości wypłacane jest świadczenie?

     Wysokość świadczenia wynosi 40 zł na osobę dziennie.

     Kwota ta może zostać podwyższona przez wojewodę w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy. Wyższa kwota może być przyznana również gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

     Gdzie składać wnioski?

     Wnioski można składać:

     Osobiście

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty

     Korespondencyjnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty

     W formie elektronicznej

poprzez platformę ePUAP

     Wzór wniosku:

Interaktywny wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40zł

Interaktywny załącznik do wniosku

 

     Zobacz również

     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi