Tytuł projektu: „Rodzina to nasza siła!”

Nr projektu: RPWM.11.02.03-28-0091/22

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach informuje, iż rozpoczął realizację projektu pn.: „Rodzina to nasza siła!”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

     Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w gminie wiejskiej Dźwierzuty dla 15 rodzin z dziećmi (65 osób 37 Kobiet+28 Mężczyzn, z czego 40 osób to dzieci 22 Kobiety+18 Mężczyzn, a 25 rodzice 15 Kobiet+10 Mężczyzn), w tym min. 8 rodzin wielodzietnych, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznymi, przeżywają trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych (rodziny wieloproblemowe), mieszkają poza MOF Olsztyna i MOF Ełku, oraz ich otoczenie w zakresie niezbędnym dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem (mieszk. poza MOF Olsztyna i MOF Ełku) poprzez m.in. wsparcie rodziny oraz działania środowiskowe w okresie 01.12.2022-30.06.2023.

 Beneficjent: Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty

Jednostka realizująca projekt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty

Partner: Fundacja Działaj Aktywnie, ul. Boh. Westerplatte 11 lok. 510, 65-034 Zielona Góra

Okres realizacji projektu: 01.12.2022 – 30.06.2023

Wartość projektu: 338 359,62 zł

Wysokość dofinansowania Unii Europejskiej: 287 599,62 zł