Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1007). Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Celem programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

     Program składa się z 3 modułów:

  • 1 moduł dla dzieci i młodzieży;
  • 2 moduł dla osób dorosłych,
  • 3 moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

     Za realizację modułu 1 i 2 odpowiada Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a za realizację modułu 3 odpowiada Minister Edukacji Narodowej.

     Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” docelowo zastąpi dotychczas realizowany program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

     W ramach modułu 3 Program przewidziane są następujące działania:
1. doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek,

2. wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

     Wsparcie dla danej szkoły będzie udzielane w ramach tylko jednego działania – pierwszego lub drugiego, czyli albo na doposażenie stołówek lub wyposażenie jadalni.

     Na realizację modułu 3 programu w latach 2019-2023 przewidziano kwotę 200 mln zł, pochodzących z budżetu państwa:

1. w 2019 r. – 40 mln zł,
2. w 2020 r. – 40 mln zł,
3. w 2021 r. – 40 mln zł,
4. w 2022 r. – 40 mln zł,
5. w 2023 r. – 40 mln zł.

     Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20% środków niezbędnych na realizację dotowanego zadania w Programie.

     GOPS Dźwierzuty otrzymał w roku 2022 dofinansowanie z programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 152 000zł., udział własny gminy 38 000zł.

Załączniki:

  Uchwała - Posiłek w szkole i w domu - pobierz