WYDAWANIE ŻYWNOŚCI 10 SIERPNIA 2023 w godz. od 9:00 do 15:00.

     MIEJSCE: Garaż Urzędu Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
   (wejście od parkingu za urzędem)

   Ilość wydawanych produktów w roku 2023 jest znacznie ograniczona.

     Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru: Działanie 9.1 Aktywna Integracja programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur  2021-2027 o nr FEWM.09.01-IZ.00-001/23

     Zgodnie z art.39  Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działania

9.1 Aktywna Integracja

 I. Cel projektu:

Wsparcia realizacji usług aktywnej integracji społecznych na terenie Gminy Dźwierzuty

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

 II. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Dźwierzuty przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 III.Typy działań przewidziane do realizacji:

 Typ projektu:

 Kompleksowe wsparcie aktywizacyjne osób, rodzin i społeczności zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo (oraz wsparcie towarzyszące), z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze:

 a) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej (poprzez m.in. organizację i finansowanie zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, treningów kompetencji umożliwiających powrót do życia społecznego,

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i sfinansowanie aktywizacji zawodowej (z wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej), staży, praktyk zawodowych, kursów i szkoleń zawodowych,

c) edukacyjnym, których celem jest nabycie lub potwierdzenie kompetencji ogólnych lub zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy realizowanym poprzez m.in. skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego, usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego),

d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia, promocji zdrowego stylu życia (np. działania z zakresu racjonalnego gospodarowania żywnością, działania z zakresu aktywizacji fizycznej służące zmianie postaw i kształtujące nawyki zdrowego stylu życia);

 IV. Wymagania wobec partnera:

a) Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

b) Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów aktywnej integracji

c) Partner musi posiadać potencjał finansowy do realizacji projektu. Obrót partnera za poprzedni zamknięty rok obrotowy nie może być niższy niż, wartość wydatków leżących po stronie partnera w ramach projektu w ciągu roku.

d) Partner musi być Instytucją Rynku Pracy  

V. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pk

b) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, max 4 pkt

c) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

a) Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),

b) Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;

c) Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług opiekuńczych

VII.Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

a) być sporządzone w języku polskim;

b) zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

c) zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;

d) zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,

e) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w Programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 wraz z załącznikami

f) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:

  • że wobec podmiotu nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji związanych z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę
  • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS
  • nie zalega z opłacaniem podatków

VIII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

a) Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach

b) Na podstawie decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.

c) Od decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach nie przysługuje odwołanie.

d) Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

IX. Sposób i termin składania ofert:

a) Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty z  dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania 9.1”

b) Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 02.08.2023 r.

Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  

Dźwierzuty,  dnia 10.07.2023 r.                                               

 

     WYDAWANIE ŻYWNOŚCI 13 LIPCA 2023 w godz. od 9.00 do 14.30.

     MIEJSCE: Garaż Urzędu Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
   (wejście od parkingu za urzędem)

   Ilość wydawanych produktów w roku 2023 jest znacznie ograniczona.