WYDAWANIE ŻYWNOŚCI 28 PAŹDZIERNIK 2022 w godz. od 8.00 do 15.00.

   MIEJSCE: Garaż Urzędu Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
   (wejście od parkingu za urzędem)

   Ilość wydawanych produktów w roku 2022 jest znacznie ograniczona.

     WYDAWANIE ŻYWNOŚCI 4 PAŹDZIERNIKA 2022 w godz. od 8.00 do 15.00.

   MIEJSCE: Garaż Urzędu Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
   (wejście od parkingu za urzędem)

   Ilość wydawanych produktów w roku 2022 jest znacznie ograniczona.

     Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1)    kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
2)    kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3)    kocioł olejowy
– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U.
z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy (w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw).

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
1)    osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2)    osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

    W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
    W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
    Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

    Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
1)    3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2)    1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3)    500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
4)    2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

    Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

    Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.


Wnioski o wypłatę

DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

są przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dźwierzutach – parter Urzędu Gminy w Dźwierzutach.

Wnioski można składać od dnia 21 września 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 roku.

Wnioski złożone od dnia 01 grudnia 2022 roku pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór wniosku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu
wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można pobrać ze strony internetowej:
https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000197401.pdf

         Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane
lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy (w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą - gospodarstwo domowe jednoosobowe, albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące - gospodarstwo domowe wieloosobowe.

             W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

         Gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

          W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

         Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

          Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

          Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

          Wnioski o wypłatę DODATKU  WĘGLOWEGO

są przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dźwierzutach – parter Urzędu Gminy w Dźwierzutach.

      Wnioski można składać od dnia 17 sierpnia 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 roku.

      Wnioski złożone od dnia 01 grudnia 2022 roku pozostawia się bez rozpoznania.

Druk wniosku do ściągnięcia (plik w formacie .pdf - otworzy się w nowym oknie przeglądarki lub programem do odczytu plików .pdf - zależnie od ustawień komputera)