Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:

9.04 FEWM Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur  2021-2027 o nr FEWM.09.04-IZ.00-001/24

Zgodnie z art. 39  Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027,  Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12  - 120 Dźwierzuty ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działania 9.04 FEWM Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

 Cel projektu:

Wsparcia realizacji usług społecznych na terenie Gminy Dźwierzuty.

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w  przedmiotowym konkursie.

 Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Dźwierzuty przy przygotowaniu wniosku o  dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 Typy działań przewidziane do realizacji:

 1. Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej w oparciu o  zdeinstytucjonalizowane formy opieki, jak np. usługi asystenckie, opiekuńcze, specjalistyczne i inne usługi opiekuńcze, oraz innych form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania.
 2. Szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji.
 3. Wsparcie opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
 4. Poprawa dostępności usług i rozwój oferty wsparcia dziennego skierowanych do seniorów.
 5. Rozwój usług teleopieki (jako elementu wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej).
 6. Wspieranie działań w zakresie wzmacniania więzi i integracji międzypokoleniowej, w tym promujących ideę wolontariatu.
 7. Upowszechnianie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z  potrzebą wsparcia w zakresie mobilności (jako część projektów wspierających).
 8. Inne działania wspierające proces deinstytucjonalizacji usług, m.in. wsparcie procesu usamodzielniania osób przebywających w placówkach całodobowych oraz wsparcie działań, które zapobiegać będą umieszczaniu osób wymagających wsparcia w placówkach całodobowych długoterminowych.
 9. Wsparcie tworzenia i/lub funkcjonowania usług społecznych w społeczności lokalnej w formule deinstytucjonalizacji.
 10. Wsparcie tworzenia i/lub funkcjonowania mieszkalnictwa o charakterze wspomaganym i treningowym.

 Wymagania wobec partnera:

 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014  r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
 2. Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów w zakresie usług opiekuńczych
 3. Partner musi posiadać potencjał finansowy do realizacji projektu. Obrót partnera za poprzedni zamknięty rok obrotowy nie może być niższy niż, wartość wydatków leżących po stronie partnera w ramach projektu w ciągu roku.

 Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, max 4 pkt
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

 Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;
 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w  zakresie usług opiekuńczych

 Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 1. być sporządzone w języku polskim;
 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w  Programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 wraz z  załącznikami
 6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z  możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w  szczególności:
 • że wobec podmiotu nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji związanych z  przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę
 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS
 • nie zalega z opłacaniem podatków

 Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

      Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach

 1. Na podstawie decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Dźwierzutach, dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.
 2. Od decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach nie przysługuje odwołanie.
 3. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w  konkursie.

 Sposób i termin składania ofert:

 1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania 9.04”
 2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 25.04.2024 .

Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 

                                                                                                                Dźwierzuty,  dnia  03.04.2024 r.

     Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia dla potrzeb świadczenia wspierającego

      Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach informuje, że w  dniu 21 marca 2024 r.  w sali Nr 7 Urzędu Gminy w Dźwierzutach (parter)  odbędzie się spotkanie informacyjne z pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczytnie nt. procedury ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla osoby niepełnosprawnej w dla potrzeb uzyskania świadczenia wspierającego.

      Początek spotkania: godz. 12.30.

      Świadczenie wspierające to nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością.

      Osoba z niepełnosprawnością, która chce otrzymać świadczenie wspierające, będzie musiała złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

      Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych (w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej). Do wniosku dołącza się wypełniony kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.