WYDAWANIE ŻYWNOŚCI 25 LIPCA 2024 w godz. od 9.00 do 15.00.

     MIEJSCE: Garaż Urzędu Gminy w Dźwierzutach Niepodległości 6,12-120 Dźwierzuty

          (wejście od parkingu za urzędem)              

     Wnioski o wypłatę BONU ENERGETYCZNEGO będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dźwierzutach – pokój nr 2 - parter Urzędu Gminy w Dźwierzutach.
     Wnioski można składać od dnia 01 sierpnia 2024 roku do dnia 30 września 2024 roku:
- w wersji papierowej osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
- w wersji elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (wniosek należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.)
     Wnioski złożone od dnia 01 października 2024 roku pozostawia się bez rozpoznania.
Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Wypłata bonu energetycznego za okres od dnia 01-07-2024 r. do dnia 31-12-2024 r. zostanie zrealizowana jednorazowo niezwłocznie po jego przyznaniu, po otrzymaniu dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie wypłat bonu energetycznego.
     Wysokość bonu energetycznego za okres od dnia 01-07-2024r. do dnia 31-12-2024r.

 

 

 

Wysokość

bonu energetycznego

za okres

od dnia 01-07-2024r.

do dnia 31-12-2024r.

Wysokość bonu energetycznego za okres od dnia 01-07-2024 r. do dnia 31-12-2024 r.

w przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy (w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw).

jednoosobowe gospodarstwo domowe

300,00 zł

600,00 zł

Gospodarstwo 2 – 3 osobowe

400,00 zł

800,00 zł

Gospodarstwo 4 – 5 osobowe

500,00 zł

 1 000,00 zł

Gospodarstwo składające się z co najmniej 6 osób

600,00 zł

1 200,00 zł

 *Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania, wpisanego do CEEB

     Bon energetyczny przysługuje, jeśli przeciętny miesięczny dochód gospodarstwa domowego za 2023 r. nie przekracza
kwoty:
– 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
– 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
     W przypadku bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że w przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą przysługującego bonu energetycznego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę (kwota przysługującego bonu energetycznego – kwota przekroczenia przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę). Gdy wysokość bonu energetycznego ustalona zgodnie z tzw. zasadą złotówka za złotówkę jest niższa niż 20 zł bon energetyczny nie przysługuje. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu bonu energetycznego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał we wniosku adresu poczty elektronicznej, ma możliwość osobistego odebrania od organu informacji o przyznaniu bonu energetycznego. Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje jego wypłaty. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę bonu energetycznego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

     Dodatkowe informacje:
- nr telefonu: 89 621 04 04
- wnioski przyjmowane w pokoju nr 2
- dni i godziny urzędowania: poniedziałek w godzinach od 08:00 do 16:00,
od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

- materiały:
https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-bonu-energetycznego/

     Aktualne godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

    Poniedziałek: 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek: 7.00 - 15.00

          Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Dźwierzutach informuje, że w miesiącu lipcu br. porady prawne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy domowej
odbywać się będą w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach w pokoju nr 4 (parter) w następujących terminach:

     - 01.07.2024 r. w godzinach od 9.30 do 13.30
     - 26.07.2024 r. w godzinach od 9.30 do 13.30